Rapporten 2017

Het Eindrapport bevat de slotversie van wat onderzoekers en NTU collega’s onderling aanduidden als het gedetailleerde en volledige eindverslag. Het enige verschil met de eind april 2017 door NTU gepubliceerde versie van het verslag betreft de vormgeving en de typografie.

Het Methodologierapport en het rapport Overzicht van de gegevensverwerking beschrijven en verantwoorden de gehanteerde werkwijzen voor de verzameling van de data.

Het Feitenblad geeft een overzicht van de diverse betrokkenen en summiere beschrijvingen van de globale planning, de opzet en de aard van het onderzoek en de gehanteerde werkwijzen.

Eén van de documenten beschrijft tekortkomingen die gaandeweg werden ontdekt in de oorspronkelijke werkwijzen, beredeneert waarom deze aspecten verbeterd moeten worden en bevat ook concrete suggesties voor verbetering. Dat is het Evaluatierapport.

Het Deelrapport beschrijft de voornaamste eerste bevindingen voor het domein ‘werk’, begin oktober 2016 opgesteld en publiek gemaakt ten behoeve van de door de NTU georganiseerde ‘Week van het Nederlands’

De Algemene bijlagen bevatten alle grafieken en tabellen (voor beide landen, alle regio’s, alle domeinen, beide datatypen).